PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

MIKOŁAJA KOPERNIKA W TRZCIANCE W CZASIE EPIDEMII

obowiązujące od 13 września 2021 r.

(aktualizacja 10.09.2021 r.)

Na podstawie Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

– tryb pełny stacjonarny z dnia 2 sierpnia 2021 r.

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.

 

 1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 

 1. Opiekun może wprowadzić dziecko tylko do części holu głównego w celu ograniczenia przebywania osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Wyjątek stanowią rodzice uczniów niepełnosprawnych oraz rodzice odprowadzający dziecko do świetlicy. Rodzice mają obowiązek noszenia maseczek na terenie szkoły.

 

 1. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do zdezynfekowania rąk.

 

 1. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:

 

 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 1. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 1. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 1. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczki

- rekomendowane maseczki chirurgiczne, dezynfekcja rąk).

 1. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne).


 1. Obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych szkoły. Po zajęciu miejsca w klasie można zdjąć maseczkę.

 

 1. W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej komunikacji, nauczyciel komunikuje się z opiekunami ucznia z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

 

 1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 

 1. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 

 1. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m lub pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela, w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów.

 

 1. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu (szkolna szafka).

 

 1. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy.

 

 1. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

 

 1. Dozwolona jest organizacja wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.

 

 1. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

 

 1. Źródełko/fontanna wody pitnej jest tymczasowo wyłączone z użytku. Decyzja o użytkowaniu źródełka/fontanny będzie poddawana bieżącej ocenie, która uwzględni aktualną sytuację epidemiologiczną.

BIP

Kącik katechetyczny

CYFROWA SZKOŁA